Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens afwijkende overeenkomst binden onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden beide partijen en zullen zij
voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden.


Artikel 1: Offerte


Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, schetsen en tekeningen van goederen en diensten in door Toyota
Material Handling Belgium NV (afgekort TMHBE) verzonden of overhandigde documenten zijn louter indicatief en niet bindend
ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren goederen en diensten.


Artikel 2: Prijs


De prijzen vermeld in de overeenkomst zijn franco magazijn. De verpakkings- en verzendingskosten zowel als eventuele
transportverzekeringskosten als opbouwkosten vallen ten laste van de koper. Na het verstrijken van de geldigheids termijn van
de offerte, is de verkoper niet langer gehouden aan de in de offerte opgenomen prijs.


Artikel 3: Leveringstermijn


De opgegeven leveringstermijn zal naar mogelijkheid in acht genomen worden. Voor overschrijding van deze termijn wijst
TMHBE iedere aansprakelijkheid af. Overschrijding van deze termijn geeft de opdrachtgever niet het recht verbreking der
overeenkomst te vorderen, noch het recht op enige schadevergoeding lastens TMHBE.


Artikel 4 :Levering,verbreking of annulatie bestelling


Door ondertekening van het afleverdokument verklaart de koper zich akkoord met de staat en specifikaties van het ontvangen
toestel.


Indien door redenen van de klant een levering wordt uitgesteld, zullen stockagekosten in rekening worden gebracht.
Indien de bestelling eenzijdig geannuleerd wordt door de koper behoudt TMHBE zich het recht voor een schadevergoeding te
vorderen ten bedrage van minimum 30 % van de verkoopprijs exclusief B.T.W tot een maximum van 100% voor een
klantspecifieke truck.


Voor goederen die reeds in productie zijn genomen is annulering van de overeenkomst door de koper uitgesloten.


Artikel 5: Aansprakelijkheid


TMHBE is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of zijn aangestelden lijden in geval van onderbrekingen, schorsingen,
geval van overmacht of van een onvoorzien geval, die het resultaat zouden zijn van de toepassing van wettelijke of
administratieve beschikkingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd.
TMHBE zal niet aansprakelijk zijn voor een verkeerd gebruik van de goederen of installatie door de klant.
TMHBE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor immateriële of gevolgschade.


Artikel 6: Betaling


Onze facturen zijn netto contant betaalbaar 14 dagen na hun datum zonder aftrek of schuldvergelijk. Bij overschrijding van
deze termijn om welke reden ook, overmacht inbegrepen, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
een rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand met een maximum van 10% op jaarbasis, te vermeerderen met een som
gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur met een minimum van 125 EUR ten titel van overeengekomen
schadevergoeding.
Bij niet akkoord met onze facturen geldt een termijn van 8 dagen om de factuur schrifterlijk te protesteren.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud


De door ons geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot op het ogenblik waarop alle tegenover ons tot stand
gekomen contractuele verbintenissen nagekomen zullen zijn. De risico’s blijven ten laste van de koper na levering.


Artikel 8: Waarborg


Wij waarborgen onze leveringen volgens de fabrieksgarantie.. Voor onrechtstreeks door gebeurlijke constructiefouten
veroorzaakte schade zijn wij niet aansprakelijk.


Voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundige behandeling of montage door derden of die
voortvloeien door het niet opvolgen van door TMHBE opgegeven adviezen met betrekking tot het geleverde, zijn samenstelling,
toepassing, inrichting, plaatsing of opstelling, waarbij deze opsomming niet limitatief is, is TMHBE nooit aansprakelijk.


Artikel 9: Klachten


Klachten komen slechts in aanmerking indien zij ingediend worden bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de
levering. Na afloop van deze termijn zullen de geleverde goederen en prestaties als goedgekeurd en definitief aanvaard
beschouwd worden. Wordt aan de klacht een gevolg gegeven, zo verbindt zich de klachtdoende partij tot het verlenen van
haar volle medewerking en van deze van haar aangestelden. Wordt de klacht ongegrond bewezen zo worden de kosten die uit deze klacht zijn voortgevloeid in rekening gebracht.
Klachten schorten de betalingsverplichting niet op behoudens akkoord van TMHBE.


Artikel 10: Administratiekosten


Voor bestellingen lager dan 50 EUR berekenen wij de afnemer 35 EUR extra administratiekosten.


Artikel 11: Bevoegdheid


In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van de provincie Antwerpen
afdeling Antwerpen bevoegd

Alles verwijderen