Onze algemene online voorwaarden

A) Draagwijdte

1. Het productgamma van Toyota Material Handling met statutaire zetel te Schoondonkweg 1 - Willebroek, is uitsluitend van toepassing op bedrijven in België en Luxemburg. Dat betekent dat we uitsluitend leveren aan zakelijke klanten met statutaire zetel (facturatieadres) in België of Luxemburg, die een leveringsadres kunnen opgeven in België of Luxemburg. Indien een klant buiten België of Luxemburg contact met ons opneemt voor een offerte betreffende een product in de webshop, geven we de vraag door aan onze webshop in het land waar de klant gevestigd is.

2. Deze algemene onlinevoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot nieuwe en reeds gebruikte producten en diensten die werden gesloten via onze webshop met bedrijven. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. INCOTERMS 2010 zijn ook van toepassing voor de interpretatie van commerciële voorwaarden.

3. Bij elke update van de webshop worden alle prijzen en beschrijvingen van producten die voorheen in onze webshop werden vermeld, ongeldig.

4. Het opstellen, bestaan, de opbouw, prestaties, geldigheid en alle aspecten van deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van België waarvan de hoven en rechtbanken in Antwerpen als enige bevoegd zijn.


B) Structuur en voorwerp van de overeenkomst

1. De presentatie van onze producten en diensten in de webshop, met inbegrip van daarop betrekking hebbende illustraties, tekeningen, afmetingen, gewichten en prestatiegegevens, is geen wettelijk bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het indienen van een aanbod door de klant.

2. Indien er een bestelling werd geplaatst, ontvangen de klanten een bevestiging via e-mail. Deze ontvangstbevestiging bevat informatie over de inhoud van de bestelling. Ze houdt geen instemming in met de bestelling van de klant, maar uitsluitend de bevestiging van ontvangst van de bestelling.
Na het plaatsen van de bestelling is de klant gebonden door de bestelling.
Tijdens het plaatsen van de bestelling kan de klant kiezen uit een aantal financieringsopties, waarop de voorwaarden die worden uiteengezet onder paragrafen C en G van toepassing zijn. 
Alvorens de bestelling wordt verzonden kan de klant op elk moment de gegevens wijzigen of ingevoerde fouten corrigeren. Voordat de klant op “Bestelling verzenden” klikt, kan hij het bestelproces te allen tijde onderbreken door het browservenster te sluiten.

3. Wij behouden ons het recht voor af te wijken van contractueel overeengekomen parameters waar zulks in het handelsverkeer gebruikelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor kleurverschillen en technische aanpassingen door de fabrikant, mits deze geen gevolgen hebben voor de gebruiksgeschiktheid en de contractuele kwaliteitseisen.

4. Overeenkomsten en met name mondelinge overeenkomsten, toezeggingen, engagementen en verplichtingen, garanties en andere toezeggingen van ons verkoopspersoneel zijn slechts bindend nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

5. Tenzij anders vermeld, worden bestelde producten door ons gemonteerd voorafgaand aan levering. Indien anders vermeld, wordt montage uitgevoerd door de klant op diens kosten. Indien de klant ons de opdracht geeft de installatie uit te voeren, zijn de algemene installatievoorwaarden die bij de offerte worden gevoegd, tevens van toepassing.

6. We gebruiken een industriestandaard encryptieprotocol, Secure Socket Layer (SSL), om de veiligheid van uw bestelinformatie te waarborgen. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw kaartnummer, naam en adres, uitsluitend kunnen worden bekeken door gemachtigde gebruikers krachtens ons privacybeleid.

7. We behouden de onbeperkte intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken, maar ook commerciële octrooirechten) met betrekking tot de producten, kostenschattingen, tekeningen, afbeeldingen, productillustraties, productfilms en alle andere content, met inbegrip van multimediacontent van de webshop. Elke vorm van gebruik, verspreiding, met name uitzending, duplicatie, publicatie en levering, met inbegrip van kopieën van fragmenten van de producten en/of content in de webshop, vereist onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

8. De productvideo’s en afbeeldingen die verkrijgbaar zijn op onze website zijn uitsluitend bedoeld om een benaderend beeld te geven van de producten die erin worden beschreven, en bieden geen enkele garantie en/of waarborg met betrekking tot de producten en de prestaties ervan van welke aard ook betreffende de geadverteerde producten. Voor gebruikte/opgeknapte producten kan een referentie-afbeelding van het productmodel worden getoond in plaats van een afbeelding van het individuele product. Om twijfel te vermijden, is onze schriftelijke bestelbevestiging bindend inzake de beschrijving van de aard en draagwijdte van onze producten.

 

C) Prijzen & betalingsvoorwaarden

1. De prijslijst wordt permanent bijgewerkt en de leverancier heeft het recht om de erin opgenomen prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle prijzen zijn exclusief btw.

2. De transportkosten die op de webshop worden vermeld, worden bevestigd in de bestelbevestiging en dienen door de klant te worden betaald, tenzij anders aangegeven. De totale verzendingskosten worden berekend door de kosten ‘per product’ op te tellen. De kosten ‘per product’ zijn een vast bedrag, gebaseerd op het gewicht of het volume. Indien er extra verzendingskosten moeten worden aangerekend, brengt de leverancier de klant daarvan op de hoogte en worden de kosten vermeld op de bestelbevestiging.

3. Voor de volgende betaalmethodes zijn deze bepalingen van kracht:

i) Kredietkaart: Indien de klant met kredietkaart betaalt, moet hij het kaartnummer, de vervaldatum van de kaart en het CVC-nummer vermelden. De kaartverwerking wordt geëncrypteerd (SSL) door PAYPEX, een PCI-gecertificeerde leverancier van betaaldiensten. De klant moet kunnen garanderen dat er fondsen beschikbaar zijn op de balans van de kaart tot TMH Belgium de aankoopprijs voor de bestelling heeft gecrediteerd. Indien er onvoldoende dekking is of de betaling wegens een andere reden niet kan worden uitgevoerd, heeft TMH Belgium het recht om de bestelling te annuleren of het bedrag te factureren.

ii) Factuur: De betalingstermijn bedraagt 8 dagen na factuurdatum. Opdat de betalingstermijn wordt nageleefd, moet het uitstaande bedrag binnen voorvermelde periode worden ontvangen. Bij onmiddellijke betaling worden geen kortingen toegekend.

iii) Try & Buy: indien de klant kiest voor de financieringsoptie Try & Buy, krijgt hij de kans om het product gedurende maximaal 2 weken te huren, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden voor kortetermijnhuur, zoals beschreven onder paragraaf G. De klant kan het bestelde product aan het eind van de huurperiode terugbezorgen of het aankopen, in overeenstemming met de bepalingen van de oorspronkelijke bestelling, in welk geval de productprijs wordt gefactureerd na afloop van de huurperiode, waarbij de betalingstermijn netto 8 dagen na factuurdatum bedraagt.

iv) Huur 36 maanden: Wanneer geopteerd wordt voor de financieringsoptie “huur 36 maanden”, krijgt de klant de kans om het product 36 maanden lang te huren, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden voor langetermijnhuur, zoals beschreven onder paragraaf G. De huurprijs wordt maandelijks gefactureerd, waarbij de betalingstermijn netto 8 dagen na factuurdatum bedraagt.

4. Betalingstermijn voor bijkomende diensten

Indien de klant een service-aanbod selecteert, beschreven onder paragraaf H, wordt zijn aanvraag behandeld zoals beschreven onder paragraaf B. De serviceprijzen die worden vermeld in de webshop zijn louter ter informatie en kunnen in de service-overeenkomst tussen de partijen verder worden verduidelijkt.

5. De klant mag geen inhoudingen uitvoeren in de vorm van een compensatie, tegenvordering, korting, aftrek of andere.

6. Indien na financiële controle door onze debiteurenafdeling kan worden aangenomen dat de klant niet in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen na te komen wegens insolvabiliteit of indien de omstandigheden aanwijzen dat het betaalvermogen van de klant aanzienlijk verslechtert, behouden we ons het recht voor om de levering van een of meer bestellingen van producten of diensten op te schorten of dergelijke bestelling(en) onmiddellijk te beëindigen. Indien de koper ten minste drie weken in gebreke blijft bij betaling van een aanzienlijk bedrag (10% van de achterstallige vorderingen), wordt dit beschouwd als een aanwijzing van ontoereikende solvabiliteit. Hetzelfde geldt in geval van een aanzienlijke verlaging van de kredietverzekering.

 

D) Leveringsperiode en vertraging

1. We leveren uitsluitend aan klanten met statutaire zetel (facturatieadres) in België of Luxemburg, die een leveringsadres kunnen opgeven in België of Luxemburg.

2. Informatie over opgegeven levertijden en -data geldt slechts bij benadering. Onze levertijd wordt vermeld in de bestelbevestiging en gaat van start wanneer de klant onze bestelbevestiging ontvangt.

3. De levering vindt plaats op het adres dat door de klant wordt vermeld. Indien het door de klant opgegeven adres foutief, onvolledig of onduidelijk is, is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

4. Een mislukte levering wordt niet beschouwd als een vertraagde levering. Indien de producten beschadigd zijn of werden geleverd in een kleinere hoeveelheid dan die welke werd besteld, kan er geen schade-eis tegen ons worden ingesteld met betrekking tot de schade of ontoereikende hoeveelheid van de producten, tenzij deklant ons er schriftelijk van op de hoogte brengt voor het einde van de derde werkdag na de levering. Met betrekking tot de risico-overdracht voor schade en verlies van het/de product(en) zijn de INCOTERMS van toepassing. Indien er geen afzonderlijke overeenkomst werd opgesteld, zijn ex works de INCOTERMS 2001 van toepassing.

5. Bij een vertraagde levering wordt de klant geacht de producten ervan te aanvaarden.

6. Indien de klant de levering laattijdig in ontvangst neemt of nalaat ons duidelijke leveringsinstructies te bezorgen, mogen wij, onverminderd elk ander recht of rechtsmiddel waarover we beschikken, (i) de goederen in onze gebouwen opslaan en de klant factureren voor de opslag, het vervoer en de gemaakte laadkosten (met inbegrip van verzekering) ; en/of (ii) de producten verkopen of leveren aan een derde partij in elk land, tegen de best verkrijgbare prijs en (na aftrek van alle opslag- en verkoopkosten) de klant het eventuele tekort tegenover de prijs in de bestelbevestiging factureren.

7. Indien de bestellingen meerdere producten omvatten, hebben we het recht in verschillende delen te leveren, die we apart factureren.


E) Retourneringsbeleid

1. Boven op de retourneringsvergoeding krachtens paragraaf C(2)(iii) aanvaarden we de retournering van onbeschadigde producten of andere geleverde items, op voorwaarde dat de verpakking en zegels niet beschadigd zijn, dat het niet om op maat gemaakte items gaat, ze gratis naar ons worden teruggestuurd en het retourneringsformulier werd bijgevoegd.

2. Betaalde facturen in verband met goedgekeurde retourneringen worden gecrediteerd door middel van een creditnota, of in het geval van betaling met kredietkaart, door terugstorting van het bedrag op de rekening van de klant. Het terugbetaalde bedrag is hetzelfde als de betaalde aankoopprijs, mits de desbetreffende artikelen binnen 3 dagen na levering door ons zijn ontvangen.

 

F) Garantie

Nieuwe producten worden beschermd door de productgarantie van de fabrikant, zoals vermeld op de productpagina. Herstelde producten worden beschermd door de productgarantie van de fabrikant voor de periode die wordt vermeld voor het herstelde product. De geldigheid van elke garantie is ondergeschikt aan de naleving door de klant van de garantievoorwaarden en -bepalingen van de fabrikant.

Accessoires: Wij waarborgen onze leveringen slechts in de mate waarin ons deze waarborg door de producenten wordt verleend. Voor rechtstreeks of onrechtstreeks door gebeurlijke constructiefouten veroorzaakte schade, zijn wij niet aansprakelijk. Voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundige behandeling of montage door derden of die voortvloeien uit door ons gegeven adviezen met betrekking tot het geleverde, zijn samenstelling, toepassing, inrichting, plaatsing of opstelling, zijn wij nimmer aansprakelijk. 

 

G) Lange- en kortetermijnverhuur

Er kan een aanvraag voor de verhuur van een specifiek truckmodel naar ons worden verzonden. Die aanvraag, die niet bindend is voor ons, moet de contactgegevens van de klant bevatten, evenals de aangevraagde huurperiode en eventuele specifieke verzoeken. Na ontvangt op het speciaal daarvoor bestemde e-mailadres wordt een ontvangstbevestiging verstuurd en indien de aanvraag wordt aanvaard, verzenden we een huurovereenkomst ter ondertekening. De huuropties krachtens subparagraaf C3(iii) of (iv) zijn onderworpen aan de sluiting van het huurcontract en aan een voorafgaande kredietanalyse en kredietbeslissing door ons. Indien er sprake is van een conflict of onverenigbaarheid tussen deze algemene voorwaarden en het huurcontract, krijgt het huurcontract voorrang.

 

H) Servicecontracten

1. Draagwijdte
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, in combinatie met een overeenkomst betreffende preventief onderhoud die door de partijen werd ondertekend. In de overeenkomst tussen de partijen wordt het product beschreven, evenals de servicevoorwaarden, die voorrang krijgen boven de algemene voorwaarden in het geval van een conflict of onverenigbaarheid.
De webshop biedt de volgende servicecontracten aan voor de klant om een aanvraag in te dienen voor:

Preventief Onderhoud
Preventief Onderhoud +
Full Service

2. Voorwaarden betreffende de prijs
De prijs die online wordt vermeld omvat compensatie voor het werk en de reiskosten van de leverancier, hoewel reiskosten ook afzonderlijk in het contract kunnen worden vermeld. De prijs is onderworpen aan een inspectie ter plaatse en/of andere lokale omstandigheden waarvan de leverancier niet op de hoogte is. Het werk wordt uitgevoerd tijdens de normale werkuren van de leverancier op weekdagen tussen 07.00 en 16.00 uur. Overuren en de levering van onderdelen en hulpstukken, evenals alle andere extra kosten die worden aangegaan door de klant, worden aangerekend volgens de prijslijst van de leverancier die van kracht was op het moment van het uitvoeren van het onderhoud.

 

I) Levertijden en overmacht

1. Opgegeven levertijden en -data gelden slechts bij benadering. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de zending binnen de levertijd vanuit onze fabriek is verzonden. Onze leveringsverplichting is afhankelijk van de juiste, stipte en contractuele leveringen van voorraden en grondstoffen door onze leveranciers, tenzij wij schuld hebben aan de onjuiste of niet-tijdige leveringen van voorraden en grondstoffen door onze leveranciers.

We behouden ons het recht voor om de levering van de producten uit te stellen of de bestelbevestiging te annuleren of het volume van de aan de klant te leveren producten te verlagen, en overtreden daarbij niet onze verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden in omstandigheden die buiten onze controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, overmacht, regeringsacties, oorlog of een nationaal noodgeval, terrorisme, protesten, rellen, burgerlijke oproer, brand, ontploffing, overstroming, epidemie, uitsluiting, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet in verband met ons personeel of dat van de klant), of belemmeringen of vertragingen die een invloed hebben op transportbedrijven of de onmogelijkheid van of vertraging bij het verkrijgen van leveringen van de correcte materialen.

 

J) Aansprakelijkheidsbeperking

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld door middel van een schadevergoeding of wegens een overtreding van deze algemene bepalingen of een wet, tort (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) voor winstderving, gebruiksverlies, productieverlies, contractverlies, inkomstenverlies of verlies van spaargelden, de toename van werkingskosten, of voor enig financieel of economisch verlies of directe of gevolgschade in welke vorm ook voor de klant of een derde partij. Onder geen enkele omstandigheden kan de totale aansprakelijkheid van de leverancier krachtens deze algemene voorwaarden hoger liggen dan 1.000 (duizend) euro of de contractuele prijs, afhankelijk welke van beide het hoogst is.

 

K) Verzameling en gebruik van truckgegevens

Trucks van Toyota verzamelen en bewaren gebruiksgegevens wanneer ze worden gebruikt. Al die gegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door Toyota. Onverminderd de intellectuele-eigendomsrechten van de klant en met inachtneming van het toepasselijke recht verzamelen, gebruiken, wijzigen en kopiëren Toyota en zijn gelieerde ondernemingen alle gegevens die ingevolge deze overeenkomst zijn ontvangen om hun logistieke oplossingen en hun product-, huur- en serviceaanbod voortdurend te verbeteren. Alle wettelijke verplichtingen in verband met persoonsgegevens blijven onverminderd van kracht.

Alles verwijderen